W naszym kościele przez cały Wielki Post wystawiony jest kosz na wielko­postną jał­mużnę. Prosi­my was o przyno­szenie trwałych produktów żywnościo­wych, z któ­rych przygotowane zosta­ną paczki dla najuboż­szych rodzin z para­fii. Opiekuje się nimi nasza Grupa Charytatywna św. Marcina de Porres.

Zachęcamy również, w miarę możli­wości, do składania ofiar z czasie Wielkiego Postu na cele charytatywne.