Każdy wierny może od południa 1 listopada i w Dzień Zaduszny uzyskać odpust zupełny (jeden raz w da­nym dniu) i ofiarować go za jednego zmarłego.

  • Warun­ki odpustu: stan łaski uświęca­jącej, odwrócenie się od grzechu, przy­jęcie Komunii Świętej, nawie­dzenie kościoła i odmówienie tam Ojcze nasz…, Wie­rzę w Boga i jakiejkol­wiek modlitwy w inten­cjach, w jakich modli się Ojciec Święty.
  • Ponad­to przez cały listo­pad można zy­skiwać odpusty za pobożne nawiedzanie cmenta­rza; od 1 do 8 listopa­da odpust ten jest zu­pełny, w pozostałe dni cząstkowy, z zachowaniem powyż­szych warunków.